Kreuzungsbauwerk Böhlen

Kreuzungsbauwerk Böhlen

in Planung

Das Kreu­zungs­bau­werk in Böh­len wird ab 2026 er­neu­ert.

Baumaßnahmen

  • Stre­cken­län­ge: 1,45 km
  • Neu­bau Ober­bau (Gleis): ca. 1,5 km
  • Neu­bau Ober­lei­tung: ca. 1 km
  • Neu­bau Ei­sen­bahn­über­füh­run­gen: 1
  • Neu­bau Stütz­wand: 4
  • Neu­bau Lärm­schutz­wand (Län­ge/Höhe): 60m/3m (Lü­cken­schluss)
  • Ent­wurfs­ge­schwin­dig­keit: 160 km/h

Zeitplan

  • Bau­be­ginn: 03/2025
  • Bau­en­de: 12/2027